GDPR

GDPR

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spoločnosť PROTECTUS, s.r.o. poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ:

PROTECTUS, s.r.o.
Novozámocká 224, 949 05 Nitra

Kontaktné údaje: sbs-protectus.sk@sbs-protectus.sk, +421 37 651 7423

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@sbs-protectus.sk

Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Spoločnosť PROTECTUS, s.r.o. spracúva osobné údaje za účelom poskytovania služieb v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb alebo od iných osôb a orgánov v súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu nevyhnutnom podľa týchto predpisov na dosiahnutie jednotlivých účelov spracúvania. Spoločnosť PROTECTUS, s.r.o. spracúva vaše osobné údaje predovšetkým na dosiahnutie účelov:

 • Vykonávanie ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo účtu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (daňový úrad). Osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov.

 • Správa prijatej a odoslanej pošty (správy registratúry) podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, predmet korešpondencie a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Osobné údaje sa neposkytujú, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov.

 • Vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (úrad na ochranu osobných údajov) a inému prevádzkovateľovi pri oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov.

 • Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na preverenie oznámenia. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (národný inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súd). Osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov.

 • Zabezpečenie ochrany spoločnosti, ochrany majetku a zdravia a odhaľovania kriminality prostredníctvom kamerového systému na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú osobu identifikovať, typ a EČV vozidla. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd). Osobné údaje sú uchovávané po dobu 30 dní, ak sa nevyužijú na účely trestného alebo priestupkového konania.

 • Evidovanie fyzických osôb, ktoré vstupujú do priestorov spoločnosti na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu, služobné číslo, štátna príslušnosť, zamestnávateľ, EČV vozidla, čas a cieľ návštevy. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd). Osobné údaje sú uchovávané po dobu 1 roka.

 • Evidovanie a vybavovanie súdnych sporov podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, dátum narodenia alebo iný identifikačný údaj, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd, účastník konania). Osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov.

 • Evidovanie a vybavovanie vzťahov so zmluvnými partnermi a zákazníkmi na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu, ak ide o fyzické osoby a na základe oprávneného záujmu, ak ide o osoby konajúce v mene partnerov a zákazníkov a kontaktné osoby právnickej osoby. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, funkcia, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail), číslo účtu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú uchovávané po dobu najmä (a) 5 rokov dopyty, (b) 3 roky ponuky, (c) 3 roky ceny, (d) 3 roky zákazníci.

 • Zabezpečenie IT bezpečnosti a sieťovej bezpečnosti na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, logovacie údaje, IP adresa, MAC adresa, typ, verzia internetového prehliadača, verzia operačného systému a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.

 • Integrovaný bezpečnostný systém na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail), číslo občianskeho preukazu, a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 mesiacov.

 • Odoberanie falšovaných alebo pozmenených bankoviek alebo mincí podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov v spojitosti s vyhláškou č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene a niektorých vyhlášok v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého alebo prechodného pobytu alebo tolerovaného pobytu, druh a číslo dokladu, údaje o predkladaných bankovkách / minciach, podpis, bankové spojenie, údaje, ktoré sú predmetom potvrdenia. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, Národná banka Slovenska). Osobné údaje sú likvidované po odovzdaní Národnej banke Slovenska.

 • Odoberanie zadržaných platobných kariet na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, banka, číslo karty, podpis, iný osobný údaj na dosiahnutie účelu. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní) a banke na základe oprávnených záujmov banky. Osobné údaje sú likvidované po odovzdaní banke.

 • Vedenie povinnej evidencie zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby a technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmlúv (náležitosti zmluvy, najmä titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa pobytu, štátne občianstvo, miesto činnosti fyzickej osoby, druh, predmet a miesto poskytovania bezpečnostnej služby, iné údaje uvedené v zmluve a prílohách) a vedenia evidencie (náležitosti evidencie, najmä meno, priezvisko, miesto činnosti fyzickej osoby, druh a dátum poskytovania služby, osobné údaje uvedené v prílohe k zmluve a ak ide o detektívnu službu, meno, priezvisko a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej pátraním, ktorá plnila zmluvu. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (Policajný zbor, ministerstvo vnútra). Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov.

 • Vedenie povinnej dokumentácie pri poskytovaní služieb strážnej služby, a to vedenie evidencie osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, vedenie evidencie služieb, vedenie evidencie zásahov, vedenie inšpekčnej knihy dozoru podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu: (a) evidencia osôb poverených výkonom fyzickej ochrany : priezvisko, meno, titul, rodné číslo, adresu pobytu, dátum prijatia do pracovného pomeru, miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve, dátum a dôvod skončenia pracovného pomeru, číslo preukazu odbornej spôsobilosti, číslo identifikačného preukazu, (b) evidencia služieb: priezvisko, meno, titul a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany, dátum a druh služby, časové vymedzenie služby, miesto výkonu služby, (c) evidencia zásahov: priezvisko, meno, titul, adresu pobytu a číslo preukazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah vykonala alebo sa na ňom zúčastnila, priezvisko, meno, titul, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby, proti ktorej bol zásah vedený, ak táto osoba bola zistená; u osoby, ktoré nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, aj adresu pobytu v Slovenskej republike, dátum a druh služby, časové vymedzenie zásahu, miesto a dôvod zásahu, vecné bezpečnostné prostriedky alebo iné technické prostriedky použité pri zásahu, výsledok zásahu s uvedením, či došlo k zraneniu osoby, usmrteniu osoby, poškodeniu majetku, s uvedením výšky spôsobenej škody, opatrení vykonaných na obmedzenie škodlivých následkov a príčin zásahu, dátum a čas oznámenia zásahu miestne príslušnému útvaru Policajného zboru; meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby a číslo preukazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah oznámila, (d) inšpekčná kniha dozoru: priezvisko, meno, funkčné zaradenie, podpis, zistenia a údaje týkajúce sa vykonania štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti, (e) dokumentácia pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti: priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, adresa pobytu, údaje týkajúce sa prípravy Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (Policajný zbor, ministerstvo vnútra, súd). Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov.

 • Poskytovanie detektívnych služieb v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu na základe zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s poskytovaním a výkonom detektívnej služby, najmä meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, iné osobné údaje poskytnuté alebo zistené pri výkone detektívnej služby. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd) a fyzickej osobe, ktorá uzatvorila zmluvu o poskytovaní detektívnej služby. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov.

 • Vedenie povinnej dokumentácie vo vzťahu k detektívnej službe a to vedenie evidencie osôb poverených výkonom pátrania, vedenie evidencie zásahov, vedenie inšpekčnej knihy dozoru podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu: (a) evidencia osôb poverených pátraním: priezvisko, meno, titul, rodné číslo, adresu pobytu, dátum prijatia do pracovného pomeru, miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve, dátum a dôvod skončenia pracovného pomeru, číslo preukazu odbornej spôsobilosti, číslo identifikačného preukazu, (b) evidencia zásahov: priezvisko, meno, titul, adresu pobytu a číslo preukazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah vykonala alebo sa na ňom zúčastnila, priezvisko, meno, titul, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby, proti ktorej bol zásah vedený, ak táto osoba bola zistená; u osoby, ktoré nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, aj adresu pobytu v Slovenskej republike, dátum a druh služby, časové vymedzenie zásahu, miesto a dôvod zásahu, vecné bezpečnostné prostriedky alebo iné technické prostriedky použité pri zásahu, výsledok zásahu s uvedením, či došlo k zraneniu osoby, usmrteniu osoby, poškodeniu majetku, s uvedením výšky spôsobenej škody, opatrení vykonaných na obmedzenie škodlivých následkov a príčin zásahu, dátum a čas oznámenia zásahu miestne príslušnému útvaru Policajného zboru; meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby a číslo preukazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah oznámila, (c) inšpekčná kniha dozoru: priezvisko, meno, funkčné zaradenie, podpis, zistenia a údaje týkajúce sa vykonania štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (Policajný zbor, ministerstvo vnútra, súd). Osobné údaje uchovávané po dobu 5 rokov.

 • Poskytovanie služieb pultu centrálnej ochrany v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu na základe zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu, list vlastníctva, tel. č., e-mail, adresa pripojenia elektrického zabezpečovacieho systému na pult centrálnej ochrany, a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (Policajný zbor, ministerstvo vnútra, orgány činné v trestnom konaní, súd) a sprostredkovateľovi, ktorý zrealizuje výjazdy zásahových jednotiek na preverenie signálu o narušení chráneného objektu objednávateľa na základe prijatého oznámenia od pracovníka dispečingu strediska registrácie poplachov u prevádzkovateľa. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov.

 • Vydávanie firemných aktualít na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, pracovné / funkčné zaradenie, fotografia a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 1 roka.

 • Vykonávanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania a plnenie s tým súvisiacich povinností v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov a na základe zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka a zákonného zástupcu v prípade neplnoletého žiaka, údaje uvedené v žiadosti o zaradenie do systému duálneho vzdelávania, podpis, ďalšie osobné údaje, najmä zdravotná spôsobilosť, informácie o dochádzke a prospechu žiaka, hmotné a finančné zabezpečenie, údaje uvedené v učebnej zmluve podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky škole žiaka. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov.

Spoločnosť PROTECTUS, s.r.o. spracúva osobné údaje aj vo vzťahu k zamestnancom, ich rodinným príslušníkom alebo blízkym osobám v súlade s osobitnými predpismi, GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého spoločnosť postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Doplňujúce informácie k spracúvaniu osobných údajov

 • Povinnosť poskytnutia osobných údajov
  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, resp. poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by nemohlo dôjsť k realizácii úloh a plneniu povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie
  Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 • Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách
  Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo sprostredkovateľovi v rámci zmluvných vzťahov, ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre takýto postup v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Cezhraničný prenos osobných údajov sa uskutočňuje len v prípadoch, kedy to stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy na vymedzený účel spracúvania.

 • Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti
  Spoločnosť nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie, ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 • Doba uchovávania osobných údajov
  Spoločnosť spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu; doba uchovávania osobných údajov závisí predovšetkým od všeobecne záväzných právnych predpisov a od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ochrana práv dotknutých osôb:

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

 • Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom
  Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií: (a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka, (b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel, (c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, (e) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (f) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (g) informáciu, či sa v podmienkach spoločnosti vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

 • Právo na opravu osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

  Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 • Právo na výmaz osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak: (a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali, (b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, (c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané z dôvodu oprávnených záujmov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, (d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, (e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

  Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach spoločnosti neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti sa neposkytujú.

  Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 nariadenia GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

  Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak: (a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, (d) namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané z dôvodu oprávnených záujmov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

  Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

  Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie: (a) uskutočňuje na účely priameho marketingu (napr. zasielania noviniek), (b) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

  Profilovanie spoločnosť nevykonáva.

  Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

 • Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania
  Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach spoločnosti neuplatňuje; spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani profilovanie sa nevykonáva.

 • Uplatnenie práv
  Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, sme oprávnení vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, predvolaním dotknutej osoby, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

 • Kontakt so zodpovednou osobou
  Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov.

 • Kontakt s dozorným orgánom
  Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.
Chcete sa dozvedieť viac o našich službách?