Protispolečenská činnost

Oznamovanie protispoločenskej a proti korupčnej činnosti.

Spoločnosť protectus, s.r.o. Nitra v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s označovaním protispoločenskej činnosti, môžu zamestnanci spoločnosti protectus s.r.o., prípadne obchodní partneri, podávať oznámenia prípadne podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti. V súlade s požiadavkami normy ISO 37001:2016 (systém manažérstva boja proti korupcii) môžu zamestnanci spoločnosti, prípadne obchodní partneri podávať oznámenia, prípadne podnety týkajúce sa proti korupčného správania.

Oznamovateľ pri oznámení prípadne podnetu protispoločenskej alebo protikorupčnej činnosti má uvádzať skutočnosti s presvedčením o ich pravdivosti. Oznámenie prípadne podnet môže byť podaný zodpovednej osobe určenej konateľom spoločnosti nasledovným spôsobom:

  • Ústne – spísaním zápisnice so zodpovednou osobou
  • Elektronicky – zaslaním e-mailu
  • Písomne – zaslaním oznámenia v obálke na príslušnú adresu s označením „DO VLASTNÝCH RÚK“

Zodpovednou osobou v zmysle uvedeného zákona v spoločnosti protectus s.r.o., bol určený p. Tibor Liptai: č. tel. +421 910/168 941, e-mail : liptai@sbs-protectus.sk, adresa : Tibor Liptai, Novozámocká 224, 949 05 Nitra.

Po prešetrení oznámenia o protispoločenskej prípadne proti korupčnej činnosti , zodpovedná osoba bude oznamovateľa o výsledku informovať. Konateľ spoločnosti sa zaväzuje zaistiť oznamovateľovi dôvernosť a ochranu totožnosti pri oznamovaní korupcie a inej protispoločenskej činnosti.